Die Graad 1 tot Graad 3 leerders vorm die grondslagfase onderrig van ons skool.

Leeruitkomste

Die Nasionale Kurrikulum en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV) stel in die vooruitsig dat leerders die volgende kan doen:

  • identifiseer en los probleme op en neem besluite deur kritiese en kreatiewe denke;
  • werk doeltreffend saam met ander as lede van ’n span, groep, organisasie en gemeenskap;
  • organiseer en bestuur hulself en hulle aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend;
  • versamel, ontleed en organiseer inligting en evalueer dit krities;
  • kommunikeer doeltreffend deur middel van visuele, simboliese en / of taalvaardighede in verskillende vorme;
  • gebruik wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing en die gesondheid van ander te toon; en
  • begryp die wêreld is ’n stel verwante stelsels waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie.[mls_devider]

Ons roetine:

7:50 Gesamentlike opening
8:00 Administratiewe take
8:15 Nuustyd
Bybel
Wiskunde
9:30 Pouse
9:45 Wiskunde
Afrikaans Huistaal
Engels 1ste Addisionele taal
11:40 Pouse
12:00 Lewensvaardigheid
13:00 Opruim en Storietyd
13:15 Skool sluit